Danes živeči domorodci se dobro zavedamo, da so se tudi naši prapradedje imeli za domorodce. Zato smo 25. rožnika 2022 na veči na Kureščku v Deželi Krajnski javno oklicali Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel (DSZSD).

Slovenski domorodci smo in še vedno prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah: Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno pravdno priznane in nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo. Deželo Štajersko smo domorodci oživili in ponovno oklicali 24. 06. 2017, Deželo Krajnsko 04. 11. 2018, oživitev ostalih dežel pa je v izvedbi.

Slovenski domorodci smo s tem dostojanstveno postavljeni na svoje mesto pod svobodnim soncem. Smo vardi živih izročil naših prednikov, Slovenske ljudovlade in Slovenske pravde. Zahtevamo, da se nas v skladu z Razglasom Združenih Narodov o pravicah domorodnih ljudstev, sprejetim dne 13. 09. 2007 (A/RES/61/295), za katerega je glasovala tudi Republika Slovenija, obravnava temu primerno.

Vsak, ki se počuti domorodca: Korošca, Štajerca, Krajnca (Gorenca, Dolenca, Notranca, Belokrajnca), Primorca, Prekmurca in Beneškega ali Bezjaškega Slovenca, lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. Zedinjeni zmoremo vse!

Navodila za izpolnjevanje Pristopnice

Izpolnjeno pristopnico izročite poverjeniku DSZSD iz vašega kraja.

Če iz kakršnega koli razloga pristopnice ne morete izročiti poverjeniku DSZSD, se obrnite na administratorja spletne pošte domorodnaskupnost@dežele.si.

Pristopnica se izpolni v dveh (2) izvodih, ki sta oba izvirnika. Enega obdrži domorodec, drugega pa izročite poverjeniku DSZSD iz vašega kraja. Ta izvod poverjenik DSZSD prinese do arhiva DSZSD, kjer se pristopnice hranijo.

K DSZSD lahko pristopijo tudi rojenci, ne glede na njihovo starost. Če so dopolnili 15 let lahko Pristopnico izpolnijo sami, če so mlajši, pa za njih to izpolni ter lastnoročno podpiše eden izmed roditeljev.

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel

Domorodni ljudje lahko sami organiziramo in imamo avtonomno samovlado (to določata 3. in 4. člen razglasa), obenem pa se lahko, če se sami tako odločimo in to tudi izberemo, vedno po lastni želji vključimo v obstoječe strukture in delovanje države (korporacije), kar določa 5. člen.

Člen 3

Domorodna ljudstva imajo pravico samoodločbe. Na podlagi te pravice svobodno določajo svoj politični status in si svobodno prizadevajo za ekonomski, družbeni in kulturni napredek.

Člen 4

Pri izvajanju pravice samoodločbe, imajo domorodna ljudstva avtonomijo ali samovladanja v zadevah, ki so vezane na njihove notranje in lokalne zadeve kot tudi poti in sredstev za financiranje njihovega samoupravnega/avtonomnega delovanja.

Člen 5

Domorodna ljudstva imajo pravico vzdrževanja in krepitve različnih političnih, pravnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih inštitucij, medtem ko ohranjajo pravico polne udeležbe –
če tako izberejo – v političnem, ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju države.

Slovenska ljudovlada je izvirna družbena ureditev – vladavina ljudstva, – ki so jo poznali in nekoč v skladu z njo tudi živeli naši predniki – Slovenci, Sloveni. Ljudovlada – vladavina ljudstva – pomeni pravdno, upravno in sodno oblast ljudstva. O njej lahko govorimo takrat, ko imajo svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih družbenih zadevah, o dajatvah in davkih, o šolanju in vzgoji, o obrambi, o pravdi, o odnosih z drugimi narodi in državami itd.

Vse pravice pridržane.