Domorodna skupnost
Zedinjene slovenske Dežele

Danes živeči domorodci se dobro zavedamo, da so se tudi naši prapradedje imeli za domorodce. Zato smo 25. rožnika 2022 na veči na Kureščku v Deželi Krajnski javno oklicali Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel (DSZSD).

Slovenski domorodci smo in še vedno prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah: Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno pravdno priznane in nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo. Deželo Štajersko smo domorodci oživili in ponovno oklicali 24. 06. 2017, Deželo Krajnsko 04. 11. 2018, oživitev ostalih dežel pa je v izvedbi.

Slovenski domorodci smo s tem dostojanstveno postavljeni na svoje mesto pod svobodnim soncem. Smo vardi živih izročil naših prednikov, Slovenske ljudovlade in Slovenske pravde. Zahtevamo, da se nas v skladu z Razglasom Združenih Narodov o pravicah domorodnih ljudstev, sprejetim dne 13. 09. 2007 (A/RES/61/295), za katerega je glasovala tudi Republika Slovenija, obravnava temu primerno.

Vsak, ki se počuti domorodca: Korošca, Štajerca, Krajnca (Gorenca, Dolenca, Notranca, Belokrajnca), Primorca, Prekmurca in Beneškega ali Bezjaškega Slovenca, lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. Zedinjeni zmoremo vse!

Izpolnjen izvod Pristopnice izročite poverjenikom DSZSD v vašem kraju, pošljite na naslov Domorodna skupnost, c/o Kidričeva cesta [75], blizu Škofja Loka [4220] ali na e-pošto domorodnaskupnost@dežele.si.

Pristopnica se izpolni v dveh (2) izvodih, ki sta oba izvirnika. Enega obdrži domorodec, drugega pa pošlje na zgoraj naveden naslov ali ga izroči enemu izmed poverjenikov DSZSD. Ta izvod se hrani v arhivu DSZSD.

K DSZSD lahko pristopijo tudi rojenci, ne glede na njihovo starost. Če so dopolnili 15 let lahko Pristopnico izpolnijo sami, če so mlajši, pa za njih to izpolni ter lastnoročno podpiše eden izmed roditeljev.

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel

Domorodni ljudje lahko sami organiziramo in imamo avtonomno samovlado (to določata 3. in 4. člen razglasa), obenem pa se lahko, če se sami tako odločimo in to tudi izberemo, vedno po lastni želji vključimo v obstoječe strukture in delovanje države (korporacije), kar določa 5. člen.

Člen 3

Domorodni ljudje imajo pravico do samoodločbe. Na podlagi te pravice svobodno določajo svoj politični status in si prosto opredelijo ekonomski, družbeni in kulturni razvoj.

Člen 4

Pri izvajanju njihove samoodločbene pravice imajo domorodni ljudje avtonomijo samovladanja v njihovih notranjih in lokalnih zadevah, kot tudi načinih in sredstvih za financiranje njihovih avtonomnih funkcij.

Člen 5

Domorodni ljudje imajo pravico vzdrževanja in krepitve njihovih njim lastnih političnih, pravnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih inštitucij in hkrati ohranjajo pravico po lastni izbiri polno sodelovati, če tako izberejo v političnem, ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju države.

Slovenska ljudovlada je izvirna družbena ureditev – vladavina ljudstva, – ki so jo poznali in nekoč v skladu z njo tudi živeli naši predniki – Slovenci, Sloveni. Ljudovlada – vladavina ljudstva – pomeni pravdno, upravno in sodno oblast ljudstva. O njej lahko govorimo takrat, ko imajo svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih družbenih zadevah, o dajatvah in davkih, o šolanju in vzgoji, o obrambi, o pravdi, o odnosih z drugimi narodi in državami itd.

Vse pravice pridržane.